Landbrukstakst

..skiller seg vesentlig fra takst på annen fast eiendom pga. prisregluleringsbestemmelser ved konsesjonslov, odelslov og åsetesrett. Konsesjonsloven er retningsgivende for verdiansettelse av en landbrukseiendom ved fri omsetning. " Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå effektivt verm om landbrukets produksjonsarealer og slike eier-og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet […]"

Det kreves særskilt sertifisering for å taksere landbrukseiendommer. Vi har den!