Bustadoppføringsloven

Bustadoppføringsloven omfatter avtaler om oppføring av bolig eller kjøp av bolig under oppføring mellom forbrukere og næringsdrivende. Det kreves at selger er en profesjonell selger. Avtaler mellom forbrukere faller ikke inn under loven.

Bestemmelsene i loven kan ikke fravikes til skade for forbrukeren. Forbrukerrådet har i samarbeid med representanter for byggebransjen utarbeidet standardkontrakter som ivaretar dine rettigheter etter loven. Det er frivillig om man vil bruke standardkontraktene, men de fleste entreprenører og byggmestere bruker standardkontrakt.

En avtale om oppføring av bolig bør inngås skriftlig. Muntlige avtaler er også bindende, men vil være vanskelige å dokumentere i etterhånd. Begge parter kan kreve at avtalen settes opp skriftlig. Det er viktig å lage en avtale som beskriver rettighetene og pliktene til partene. Avtalen vil være til nytte dersom det oppstår uenighet i ettertid.
Bustadoppføringslova på Lovdata